Slovník odborných výrazů a výtvarných pojmů

 

abstraktní umění

- nepředmětné, nefigurativní umění, výtvarné umění, které nezobrazuje postavy nebo předměty, ale jen výtvarné prvky: linie, plochy, barvy. Umění, které nezobrazuje konkrétní podobu viditelné skutečnosti, ale dojmy a pocity.

akvarel

- malba vodovými barvami. Barvy se ředí vodou a jsou průzračné, lazurní. Aqua = latinsky: voda.

anfas

- lidská postava zobrazená zepředu, pohled přímo do tváře (z francouzského "en face" = do tváře)

architektura

- stavitelství, usilující především o tvarovou dokonalost a krásu staveb. Architektura je součástí výtvarného umění.

asambláž

- trojrozměrné (prostorové) výtvarné dílo sestavené z mnoha různých částí (např.: zbytků dřev, z kovového odpadu, apod.)

ateliér

- francouzský název pro dílnu; pracovna výtvarného umělce

autoportrét

- vlastní podobizna, obraz nebo socha, jíž umělec zpodobuje sám sebe

barva

- rozhodující prvek malířského díla.

  Barvy základní: červená, modrá, žlutá - z nich lze namíchat barvy podvojné: fialová, zelená oranžová. Samostatné jsou bílá a černá, které někdy označujeme jako "nebarevné". Z uvedených barev sestavujeme dvojice - barvy komplementární (doplňkové).

barvy doplňkové

- barvy, které se doplňují, jsou výrazně odlišné, ale dobře se spolu snáší a tvoří dvojice: zelená - červená, oranžová - modrá, žlutá - fialová

bod

- nejmenší prvek výtvarného díla. Malé body někdy nazýváme "tečky"

deformace

- změna tvaru, narušení původních přirozených tvarů nebo barev

dekor

- ozdoba předmětů. Zvláštním druhem dekoru je ornament, který se pravidelně, rytmicky opakuje, střídá.

detail

- menší, drobnější část celku

emoce

- city, duševní pohnutí. Každé umělecké dílo je emotivní, to znamená citově vzrušující.

exprese

- výraz, vnitřní napětí. Expresivní výtvarný projev usiluje o silné působení na diváka. Využívá například přehnané barevné nadsázky a deformace.

fantazie

- představivost

fixativ

- ustalovač, roztok, kterým se stříká (fixuje) povrch kreseb. Utvoří stálou průsvitnou vrstvu a tím zamezí jejich rozmazání.

fotomontáž

- seskupení více fotografií, koláž fotografií

frotáž

- kresba vzniklá třením. Na drsnou podložku (např. na hrubé prkno) položíme tenký papír a plochou tuhou po něm přejíždíme tak dlouho, až se obraz objeví na papíru. (frotter = francouzsky: třít, stírat)

galerie

- obrazárna; prostory, ve kterých jsou vystavena výtvarná díla

happening (čti: hepenynk)

- umělecká akce, událost, na které se podílí publikum jednající podle pokynů autora (bez předchozí přípravy a zkoušek)

horizont

- obzor

inspirace

- vnuknutí; podnět k umělecké tvorbě: tvořivé nadšení pro tvůrčí práci umělce i vědce

kánon

- pravidlo, zásada. V malířství a sochařství se uplatňuje kánon jakou soustava proporcí, měr lidského těla.

karikatura

- nejčastěji kresba s úmyslně přehnanými rysy. Snaží se vystihnout vlastnosti karikované postavy

koláž

- výtvarná metoda založena na vlepování výstřižků, útžků nebo jiných prvků (nálepek, jízdenek apod.) do obrazu (coller = francouzsky: lepit)

kompozice

- uspořádání, skladba uměleckého díla. Ve výtvarném umění je kompozice důležitým prostředkem k vytvoření působivé celku.

kontura

- obrys, linie ohraničující tvar

kresba

- výtvarný projev tvořený převážně liniemi a obrysy. Tím se kresba liší od malby. Dalším rysemm kresby je její technická stránka: nejčastěji kreslíme na papír grafickými materiály (např. perem, tužkou, uhlem, fixem)

leporelo

- kniha (většinou pro nejmenší děti) složená z tuhých lepenkových listů spojených tak, že je lze rozložit jako harmoniku

linie

- čára; linka: jednoduchý tah tužky nebo jiného psacího nástroje. Linie je základním prvkem kresby; vytváří obrysy, šrafy atd.

malba

- hlavní součást malířství. Důležitým rysem malby je práce s barvou. Malba se liší od kresby tím, že není založena na liniích, ale na barevných plochách a přechodech světlých a tmavých míst.

mobil

- pohyblivý sochařský výtvor. Nejjednodušším mobilem je kyvadlo.

objekt

- trojrozměrný, výtvarně zpracovaný předmět z nejrůznějších materiálů. Objekty mohou být z kovového odpadu, ze zebytků dřev, skla, textilu apod.

piktogram

- jednoduché, každému srozumitelné obrazové znázornění, které nahrazuje nápisy (např. červený kříž ukazuje ošetřovnu, kráčející postava označuje přechod silnice atd.)

plenér

- malování krajin ve volné přírodě, práce venku (z francouzského en plein air = pod širým nebem)

profil

- pohled ze strany. V portrétní malbě je profilem obraz hlavy z boku. Zřetelně zobrazuje obrys nosu, brady, čela i uší, vyklenutí lebky, temene.

proporce

- vzájemný vztah jednotlivých částí a celku (např. velikost oken a dveří v průčelí budovy). Nejčastěji hovoříme o proporcích při zobrazování lidského těla. Srovnáváme přitom velikost hlavy vzhledem k celkové výšce figury, posuzujeme délku rukou, nohou atd.

rudka

- červenohnědě zbarvená křída

silueta

- tvar zachycený bez detailů, plošněm v obryse (např. stín lidské postavy na stěně)

tempera

- druh barvy používáné umělci žáky ve školách. Tempery se prodávají v plechovkách nebo tubách a ředí vodou.

uhel

- materiál pro kreslení. Uhel zanechává měkkou silnou stopu, kterou lze dobře opravovat. Rozlišujeme uhel přírodní (zuhelnatělé dřevo) a umělý (ten je sytě tmavý, ale hůře se z papíru ostraňuje).

zátiší

- malířské téma zobrazující neživé, nepohyblivé předměty. Obrazy zátiší proslavili zejména holandští umělci po roce 1600. Rozlišujeme zátiší lovecká, jídelní, kuchyňská, zátiší napomínající (bývá na nich lebka a přesýpací hodiny jako připomínka pomíjivosti života), oblíbená jsou zátiší květinová, krátce označována jako "kytice".